Powered by Smartsupp
Lokace U Továren 256/14, 102 00 Praha 10
Registrace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Jan Tůma - Tiskplus
se sídlem Luční 93, Kunice Vidovice 251 63
IČ: 74660195, DIČ: CZ7707100511
s provozovnou U Továren 256/14, 120 00 Praha 10

Všeobecné obchodní podmínky

V souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží dle nabídky (dále „zboží“).

Tyto VOP (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kde dodavatelem je Jan Tůma (dále jen „dodavatel“) a odběratelem je fyzická nebo právnická, tuzemská či zahraniční osoba (dále jen „odběratel“). Součástí těchto obchodních podmínek mohou být i směrnice odběratele pro zajištění kvality, jsou-li ke kupní smlouvě připojeny.

Tyto VOP platí vždy, pokud není v konkrétní písemné smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem stanoveno jinak. Cizí obchodní podmínky odlišného znění a jiná ujednání v potvrzeních, korespondenci apod. jsou neplatné, i když nejsou dodavatelem výslovně popřeny. Přijetí dodávek, výkonu či jejich zaplacení znamená souhlas s prodejními podmínkami dodavatele.

Stav k 28. 10. 2020, změny vyhrazeny.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Janem Tůmou, IČ 74660195 (dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“), která si u poskytovatele objednala zboží či služby na základě:
    
    1.1.1. kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouvy“) a / nebo

    1.1.2. smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) a / nebo

    1.1.3. smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen „Smlouva o vytvoření grafických děl“)

    Kupní smlouva, smlouva o dílo a smlouva o vytvoření grafických děl
    je dále společně jen jako „Smlouva“.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.tiskplus.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.


2. Uzavření smlouvy

2.1. Webová stránka poskytovatele obsahuje nabídku zboží a služeb a nabídku grafických služeb poskytovatele spočívajících ve vytvoření grafických děl.

2.2. Ceny (odměna poskytovatele) jsou na webových stránkách poskytovatele standardně uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a včetně všech souvisejících poplatků. Pro objednatele jsou před uzavřením smlouvy zobrazeny konečné ceny včetně DPH. Nabídka poskytovatele a ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.

2.3. Je-li na webové stránace uvedena cena (odměna poskytovatele), rozumíse jí cena bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží na adrese poskytovatele Pražská 16, Praha 10 (dále jen „osobní odběr“). Po dokončení výběru služeb a zboží jsou objednateli zobrazeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách poskytovatele platí pouze v případš doručování v rámci České republiky.
 
2.4. Je-li na webové stránce poskytovatele uvedena cena (odměna poskytovatele), vznikne uzavření Smlouvy stanoveným způsobem v článku 2.5 až 2.8 VOP. Není-li uvedena cena (odměna poskytovatele), dojde k uzavření Smlouvy stanoveným způsobem ve článku 2.9 VOP.

2.5. Je-li na webové stránce poskytovatele uvedena cena (odměna poskytovatele), dojde k uzavření Smlouvy následujícím způsobem. Objednatel vyplní objednávkový formulář na webové stránce poskytovatele. Objednávkový formulář může obsahovat zejména informace o objednávaném zboží či službách, způsobu úhrady jejich ceny (odměny poskytovatele), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

2.6. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatele vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel po obdržení objednávky neprodleně toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce.

2.7. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, predpokládaných nákladů na dopravu, způsobu provedení a vyhotovení objednávky) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky či o zajištění zaplacení ceny (písemně nebo telefonicky).

2.8. Smluvní vztah vzniká ze Smlouvy doručením přijetí objednávky (akceptováním), jež je poskytovate-lem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

2.9. Není-li na webové stránce poskytovatele uvedena cena (odměna poskytovatele), dojde k uzavření Smlouvy následujícím způsobem. Prostřednictvím webové stránky, elektronické pošty, telefonicky, pozemní poštou nebo jiným způsobem je možné poskytovateli doručit nezávaznou poptávku. Na základě této poptávky zašle poskytovatel objednateli návrh ná uzavření Smlouvy (dále jen „návrh na uzavření Smlouvy“) elektronickou poštou. Smluvní vztah ze smlouvy vzniká v tomto případě doručením příjetí návrhu na uzavření Smlouvy (akceptováním), které objednatel zašle poskytovateli.

2.10. K uzavření smlouvy může dojít také v písemné formě.

2.11. Veškeré nabídky prodeje zboží či poskytnutí služeb uvedených na webových stránkách poskytova-tele jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb.

2.12. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstaným způsobem porušily povinnosti ze smluvních vztahů vůči poskytovateli.

2.13. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady spojené s internetovým připojením, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí objednatel sám.


3. Vytváření díla

3.1. Poskytovatel je povinen vytváře dílo s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je povinen při vytváření díla postupovat samostatně a  v souladu se zájmy objednatele.

3.2. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli (jeho spolupracovníkům) nezbytnou součinnost, zejména v případě, že určité charakteristiky díla nebudou zcela zřejmé či by jejich realizace byla neúčelná a nebo v případě jiných dotazů poskytovatele týkajících se díla, Každý dotaz poskytovatele související s vytvářením díla je objednatel povinen zodpovědět neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho přijetí.

3.3. Není-li smluveno jinak, není poskytovatel povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů dodaných objednatelem pro vytvoření díla. Poskytovatel však nenese žádnou zodpovědnost za obsah dodaný objednatelem pokud tento obsah není v rozporu s platnou právní legislativou. Poskytovatel je povinen s běžnou péčí provést kontrolu technické správnosti podkladů ve vztahu k zamýšlenému účelu.

3.4. V případě, že má dílo dle smlouvy obsahovat předměty chráněné právem k duševnímu vlastnictví (např. Fotografie, fonty, obrázky, grafiky jiných autorů), k nimž vykonává práva třetí osoba, je objednatel mimo jiné povinen při nakládání s těmito předměty dodržovat (pod)licenční ujednání k těmto předmětům, jež mu byla poskytovatelem sdělena.

3.5. Náhled na podobu díla zašle poskytovatel objednateli v elektronické podobě elektronickou poštou, a to v datovém formátu *.pdf, *.jpg nebo *.png. Objednatel je povinen se s náhledem na podobu díla podrobně a pečlivě seznámit. Na základě odsouhlasení tohoto náhledu objednatelem bude dílo poskytovatelem vytvořeno. Odsouhlasení náhledu na podobu díla podle předchozí věty musí objednatel zaslat elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu, ze které byl náhled na podobu díla objednateli zaslán, s tím, že ke zprávě objednatele musí být připojen ten náhled podoby díla, který je předmětem souhlasu objednatele nebo v tištěné podobě (osobně) v provozovně poskytovatele. Takto vytištěný náhled na podobu díla musí být opatřen písemným souhlasem (podpisem) objednatele.

3.6. Odsouhlasením náhledu na podobu díla objednatelem podle čl. 3.5. VOP se závazně stanoví podoba díla, přičemž toto odsouhlasení nahrazuje všechny předchozí informace či pokyny objednatele ohledně podoby díla.

3.7. V případě, že objednatel nesouhlasí s podobou díla obsaženou v náhledu na podobu díla, musí o tomto neprodleně vyrozoumět poskytovatele, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu, ze které byl náhled na podobu díla objednateli zaslán, přičemž objednatel je povinen uvést konkrétní pokyny k úpravě takového náhledu. Za úpravy náhledu na podobu díla náleží poskytovateli odměna ve výši smluvené s objednatelem.

3.8. Po dobu přípravy náhledu na podobou díla neběží lhůta pro dodání zboží dle Smlouvy. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla, včetně předání řádných podkladů, nebo v prodlení s uhrazením jakékoliv části odměny poskytovatele, prodlužuje se o dobu tohoto prodlení objednatele lhůta stanovená pro vytvoření díla poskytovatelem.

3.9. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů poskytovateli, může poskytovatel vytvořit dílo až do takové podoby, do jaké je to bez poskytnutí této součinnosti (poskytnutí podkladů) možné.

3.10.  V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů poskytovateli a z těchto důvodů není možné pokračovat ve vytváření díla poskytovatelem, splní poskytovatel svůj závazek vytvořit dílo podle smlouvy o dílo tím, že končí ty části dála, jež je možné vytvořit bez součinnosti objednatele (bez chybějících podkladů).


4. Odpovědnost za obsah

4.1 Objednatel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem díla a zprošťuje poskytovatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami.

4.2 Poskytovatel odpovídá objednateli za řádné plnění díla v souladu se sjednanou technickou specifikací zboží a datových formátů a v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy. Poskytovatel je povinen pracovat na díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení díla.

 

5. Podklady

5.1. V případě, že v souvislosti se smlouvou o dílo budou poskytovateli objednatelem předány podklady pro zhotovení díla (dále jen „podklady“), smluvily smluvní strany následující.

5.2. V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se objednatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů dle smlouvy o dílo byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se objednatel hradit poskytovateli neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovatel v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

5.3 V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s podklady škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.

5.4. Podklady pro tisk (tiskové podklady) musí vždy odpovídat DTP manuálu poskytovatele umístěnému na internetové adrese www.tiskplus.cz/jak-pripravit-data.html (dále jen „DTP manuál“). V případě, že podklady pro tisk (tiskové podklady) neodpovídají DTP manuálu, může poskytovatel provést úpravu těchto podkladů (po odsouhlasení objednatelem), a to za podmínek stanovených ve smlouvě o vytvoření grafických děl a za smluvenou odměnu.


6. Předmět kupní smlouvy

6.1. Kupní smlouvou se poskytovatel zavazuje dodat objednateli zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a objednatel se kupní smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli kupní cenu zboží.


7. Přeprava, dodání a převzetí zboží

7.1. Není-li podle Smlouvy dohodnut osobní odběr objednatelem v provozovně poskytovatele, uskuteční se dodání zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro objednatele.

7.2. V případě, že je ve Smlouvě smluven osobní odběr objednatelem, bude zboží připraveno k odebrání v provozovně poskytovatele. Osobní odběr je možný v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod. Objednatel je povinen odebrat zboží od poskytovatele nejpozději do pěti (5) dnů od zaslání oznámení, že zboží je připraveno k osobnímu odběru. Neodebere-li objednatel zboží v této lhůtě, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli poplatek za uskladnění zboží ve výši 80,- Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jedno (1) balení zboží za každý započatý den prodlení objednatele s odebráním zboží, nebo je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.3. Způsob doručení určuje poskytovatel, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy

7.4. Je-li poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem, je objednatel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li objednatel zboží při dodání, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli poplatek za uskladnění ve výši ve výši 80,-Kč (slovy: osmdesát korun českých) za jedno (1) balení zboží za každý započatý den prodlení objednatele s převzetím zboží, nebo je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.5. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo smluveno, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakováným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a poskytovateli. Převzetí zboží je objednatel povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutím do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít a je povinen tyto skutečnosti vůči přepravci uplatnit (a pořídit o tom zápis). Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky tak nemůže být brán zřetel.

7.7. Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je poskytovatel povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena ve Smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Poskytovatel je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li poskytovatel zboží před určenou dobou, není objednatel oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které poskytovatel nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

7.8. Lhůta pro dodání zboží podle kupní smlouvy a podle smlouvy o dílo a lhůta pro vytvoření grafického díla podle smlouvy o vytvoření grafických děl počíná běžet v okamžiku, kdy je objednatelem uhrazena zálohová platba (je-li zálohová platba smluvena) a kdy je objednatelem schválena korektura. Po dobu přepravy zboží neběží lhůta pro dodání zboží dle Smlouvy. Závazek poskytovatele dodat zboží se považuje za řádně splněný i v případě, kdy zboží bylo poskytovatelem dodáno ve lhůtě 14 dní od termínu pro dodání zboží stanoveného ve Smlouvě.


8. Přechod nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnictví

8.1. Jestliže je poskytovatel povinen předat zboží dopravci, přechází na objednatele nebezpečí škody na zboží jeho předáním přepravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele jeho předáním prvnímu dopravci (zpětně).

8.2. Jesliže bylo smluveno převzetí zboží v prostorách poskytovatele (osobní odběr), přechází nebezpečí škody na zboží od poskytovatele v době, kdy převezme zboží od poskytovatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.

8.3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

8.4. Jestliže je poskytovatel povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na objednatele jeho předáním dopravci. Jesltiže bylo smluveno převzetí zboží v prostorách poskytovatele, přechází vlastnické právo ke zboží na objednatele v okamžiku, kdy převezme zboží od poskytovatele.


9. Předmět smlouvy o vytvoření grafických děl

9.1. Smlouvou o dílo se poskytovatel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí vytvořit pro objednatele grafické dílo specifikované ve smlouvě o vytvoření grafických děl (dále jen „grafické dílo“), přičemž objednatel se smlouvou o vytvoření grafických děl zavazuje zaplatit poskytovateli za vytvoření grafického díla odměnu ve výši stanovené ve smlouvě o vytvoření grafických děl.

9.2. Poskytovatel smlouvou o vytvoření grafických děl poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít grafické dílo (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 11. obchodních podmínek. Licenční odměna za poskytnutí licence ke grafickému dílu je zahrnuta v odměně poskytovatele za vytvoření grafického díla.


10. Vytváření a předání grafického díla

10.1.Pro stanovení práv a povinností smluvních stran ohledně vytváření grafického díla dle smlouvy o vytvoření grafických děl se použijí obdobně ustanovení čl. 3. obchodních podmínek. Pro stanovení práv a povinností smluvních stran ohledně podkladů pro vytvoření grafického díla dle smlouvy o vytvoření grafických děl se použijí obdobně ustanovení čl. 5. obchodních podmínek.

10.2. Poskytovatel předá grafické dílo objednateli jeho zpřístupněním v uživatelském rozhraní nebo zasláním elektronickou poštou na adresu objednatele. V případě, že pro nedostatek součinnosti objednatele nebo z jiných důvodů není možné grafické dílo předat způsobem podle předchozí věty, předá poskytovatel objednateli grafické dílo na standartním nosiči dat.

10.3. O předání grafického díla sepíší smluvní strany na výzvu poskytovatele předávací protokol, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě poskytovatele. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost při sepsání předávacího protokolu. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti při sepsání předávacího protokolu, sepíše poskytovatel, o předání grafického díla zápis, který následně poskytne objednateli.


11. Licence ke grafickému dílu


11.1. Poskytovatel poskytuje objednateli licenci ke grafickému dílu jako výhradní.

11.2. Licence ke grafickému dílu je poskytována pro území České republiky.

11.3. Objednateli je umožněno užít grafické dílo všemi způsoby užití.

11.4. Objednatel je oprávněn grafické dílo užít výhradně pro svou vlastní potřebu.

11.5. Není-li výslovně smluveno jinak, objednatel nybývá licenci ke grafickému dílu okamžikem uhrazení celé odměny za vytvoření grafického díla. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (60) let od předání grafického díla objednateli. V případě zániku licence je objednatel povinnen ukončit užití grafického díla.

11.6. Objednatel je oprávněn grafické dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o vytvoření grafických děl (obchodních podmínek) a v souladu s účelem grafického díla.

11.7. Objednatel není povinen licenci ke grafickému dílu využít.

11.8. Objednatel nemůže oprávnění tvořící součást licence ke grafickému dílu, ať zcela nebo z části, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytnout podlicenci). Objednatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

11.9. Není-li výslovně smluveno jinak, objednatel není oprávněn provádět změny grafického díla či spojovat grafické dílo s jinými díly či zařadit do souboru děl.


12. Platební podmínky

12.1. Objednatel je povinen hradit poskytovateli kupní cenu a cenu za dílo (dále společně jen jako „odměna poskytovatele“) a zálohy na odměnu poskytovatele v termínech a ve výši stanovené ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě smluven termín splatnosti zálohy na odměnu poskytovatele, platí termín splatnosti uvedený na zálohové faktuře poskytovatele či v rámci jiné výzvy k platbě zálohy na odměnu poskytovatele.

12.2. Odměna poskytovatele je splatná ke dni uvedenému ve Smlouvě nebo, není li splatnost uvedena ve Smlouvě, je odměna poskytovatele splatná ve lhůtě uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem či v rámci jiné výzvy k platbě, jinak nejpozději do čtrnácti (14) dní od uzavření Smlouvy, a to:

12.2.1. bezhotovostně předem na účet poskytovatele 4243388001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 (dále jen „účet poskytovatele“) na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem nebo jiné výzvy učiněné poskytovatelem,

12.2.2. hotově při převzetí zboží, avšak pouze v případě, že byl tento způsob platby akceptován objednatelem,

12.2.3. v hotovosti na dobírku v místě určeném ve Smlouvě, avšak pouze v případě, že byl tento způsob platby akceptován objednatelem.

12.3. V případě, že odměna poskytovatele je ve Smlouvě smluvena hodinovou sazbou, vzniká poskytovateli nárok na odměnu za každých započatých třicet (30) minut činnosti poskytovatele podle Smlouvy.

12.4. Poskytovatel může vždy požadovat zajištění uhrazení odměny poskytovatele.

12.5. Poskytovatel může poskytnout objednateli množstevní slevy z odměny poskytovatele, a to za podmínek stanovených na webové stránce nebo za individuálně sjednaných podmínek. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z odměny poskytovatele poskytnuté poskytovatelem vzájemně kombinovat. Poskytovatel je plátcem DPH a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

12.6. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit odměnu poskytovatele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

12.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli (nejčastěji po uhrazení odměny) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele nebo daňový doklad – fakturu zpřístupní v rámci uživatelského účtu. V případě, že objednateli vznikne nárok na slevu, vystaví objednatel fakturu – daňový doklad (neobsahující DPH), a to s nejméně třiceti (30) denní lhůtou splatnosti od doručení tohoto dokladu poskytovateli.

12.8. Poskytovateli vzniká nárok na odměnu dle Smlouvy i v případě, že došlo ke znemožnění vytváření díla a/nebo znemožnění pokračování v činnosti poskytovatele uvedené ve Smlouvě, a to zejména pokud došlo ke znemožnění vytváření díla v důsledku jednání objednatele.

12.9. V případě prodlení objednatele s placením jakékoli platby podle Smlouvy (či zálohy na tuto odměnu poskytovatele) vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Výše úroků z prodlení je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní okolnosti případu ve smyslu ustanovení § 369a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

12.10. Pohledávky za poskytovatelem je vůči odměně poskytovatele možné jendostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku poskytovatelem písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku objednatele pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.


13. Další práva a povinnosti smluvních stran

13.1. Po dobu prodlení objednatele s placením i části jakékoli odměny nebo zálohy na tuto odměnu poskytovatele není poskytovatel povinen poskytovat objednateli žádné služby či zboží podle Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je oprávněn i k částečnému plnění smlouvy.

13.3. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

13.4. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. Reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

13.5. Lhůty stanovené ve smlouvě pro poskytovatele začínají vždy běžet až dnem uhrazení dílčí odměny či zálohy dle Smlouvy na účet poskytovatele.

13.6. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

13.7. Poskytovatel odpovídá pouze za takové porušení právních povinností, které zavinil.

13.8. Za okolostni vylučující odpovědnost se považuje také překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (vyšší moc).

13.9. V případě vzniku škody na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle Smlouvy si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy omezení náhrady této případné škody vzniklé objednateli tak, že celková náhrada škody včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem na základě Smlouvy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti souvisejicí s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění podle Smlouvy vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné třetině odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem na základě Smlouvy.


14. Ochrana osobních údajů a zaslání obchodních sdělení

14.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefoní číslo, číslo IP adresy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

14.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a  povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

14.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinnen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoli změnu v osobních údajích.

14.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozíjo souhlasu objednatele předávány třetím osobám, a to s vyjímkou dopravců a subjektů zabývajících se správou a vymáhání pohledávek poskytovatele.

14.6. Objedntal potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

14.7. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl 14.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

14.7.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
14.7.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstarní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

14.8. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14.9. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.

14.10. Poskytovatel je veden v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 42037. Bližší informace o registraci naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz.


15. Účinnost smlouvy

15.1. Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.

15.2. Ukončením účinnosti Smlouvy není dotčena účinnost těch ustanovení Smlouvy (obchodních podmínek). Ze kterých vyplývá, že mají přetrvat účinnost Smlouvy.


16. Odstoupení od smlouvy

16.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání objednatele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

16.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 16.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele obchod@tiskplus.cz.

16.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 16.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy poskytovateli. V případě, že objednatel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z ceny zboží, s jehož vrácením je objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

16.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží poskytovateli dle čl. 16.3. obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

16.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 16.2. obchodních podmínek vrátí poskytovatel kupní cenu objednateli nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 16.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží objednateli.

16.6. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká poskytovateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 16.3. obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.

16.7. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv bez uvedení důvodu odstoupit, zejména v případech, kdy zboží není k dispozici či v případech, kdy zboží nelze dodat ve smluvené lhůtě. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozí věty vrátí poskytovatel kupní cenu nebo uhrazenou zálohu objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od tohoto odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

 

17. Odpovědnost za vady zboží, záruka za zboží

17.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady zboží či služeb, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

17.2. Objednatel je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a opětovně před použitím zboží.

17.3. V případech, kdy objednatel není spotřebitelem, platí následující:
17.3.1. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele (je-li záruka poskytnuta), uplatňuje objednatel písemně, a to na adrese provozovny poskytovatele či na adrese elektronické pošty poskytovatele obchod@tiskplus.cz (dále jen „reklamace“).
17.3.2. V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u poskytovatele bez prodlení, nejpozději do tří (3) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je objednatel v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.
17.3.3. V případě, že je doprava zboží k objednateli zajišťována prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem Praha 10, Malešice, U Vozovny 658/8, PSČ 10800 (dále jen „PPL CZ s.r.o.“) a zboží je společností PPL CZ s.r.o. dodáno poškozené, je objednatel povinen neprodleně kontaktovat dispečink společnosti PPL CZ s.r.o. a vyhotovit zápis o škodě. S poškozeným zbožím dopravovaným společností PPL CZ s.r.o. nesmí objednatel ani třetí osoby nijak manipulovat, a to až do okamžiku příchodu ,,likvidátora“ společnosti PPL CZ s.r.o. V případě, že objednatel poruší některou z povinností stanovených v předchozích větách tohoto odstavce (čl. 17.3.3.), považuje se zboží poskytovatelem za řádně dodané.
17.3.4. Poskytovatel vyřeší reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Má-li plnění poskytovatele podle Smlouvy vady, budou nároky objednatele z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, přiměřenou slevou z odměny poskytovatele, odstraněním ostatních vad, dodáním náhradního zboží za zboží vadné,.
17.3.5. Reklamace zboží objednatelem nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči poskytovateli.
17.3.6. Objednatel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla oprávněná.

17.4. V případech, kdy objednatel je spotřebitelem, platí následující:
17.4.1. Poskytovatel odpovídá objednateli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, poskytovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který poskytovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
17.4.2. V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má objednatel právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
17.4.3. Nejde-li    o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá poskytovatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
17.4.4 Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, uplatňuje objednatel u poskytovatele, a to na adrese provozovny poskytovatele či na adrese elektronické pošty poskytovatele obchod@tiskplus.cz.


18. Užívání webových stránek

18.1. Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.

18.2. Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

18.3. Objednatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.


19. Doručování - právní úkony

19.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré právní úkony související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) podle kontaktních údajů, které si strany vzájemně sdělí při uzavření této smlouvy. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.

19.2. Zpráva je doručena:
19.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou musí být zajištěna certifikátem (elektronický podpis),
19.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
19.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
19.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


21. Závěrečná ustanovení

21.1. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

21.2. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

21.3. Není-li výslovně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se nevztahují obchodní (dodací) podmínky objednatele.

21.4. Poskytovatel je k činnosti podle Smlouvy oprávněn na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

21.5. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

21.6. Kontaktní údaje poskytovatele:

 

Jan Tůma - Tiskplus
U Továren 256/14
102 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 74660195, DIČ: CZ7707100511
Telefon: (+420) 702 032 042

Email: info@tiskplus.cz

Webová stránka: www.tiskplus.cz

Bankovní spojení : ČSOB 
Č. ú.: 286713881/0300

V Praze dne 28. října 2023